Algemene voorwaarden

#algemene verkoopvoorwaarden

Versie van 1 september 2021

Het doel van deze algemene voorwaarden is het regelen van de contractuele relatie tussen de klant en SRL NET BEE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4910 Theux, Rue des 600 Franchimontois 26, en ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder nummer 0664.578.177 ;

Hierna het “Bedrijf” genoemd;

Klant” verwijst naar elke persoon, privépersoon of bedrijf, die de diensten van het Bedrijf gebruikt of de producten van het Bedrijf koopt.

01. Algemeen

§1. Het doel van deze algemene voorwaarden is om de contractuele relatie tussen de Klant en het Bedrijf te regelen.
§2. Het bedrijf houdt zich bezig met postorderverkoop en internetverkoop, IT-programmering en consultancy, en andere IT-activiteiten.
§3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden. Zij kunnen te allen tijde door de Onderneming worden gewijzigd, mits de Klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld. De nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden is alleen van toepassing op contracten die na de inwerkingtreding ervan worden gesloten.
§4. De Klant is gebonden door deze algemene voorwaarden zodra hij de offerte zoals vermeld in artikel 2 ondertekent. De Klant wordt geacht deze te hebben gelezen en begrepen. Als de offerte elektronisch wordt gevalideerd, is de klant gebonden door deze algemene voorwaarden zodra het akkoord elektronisch aan het bedrijf is doorgegeven of schriftelijk door het bedrijf is bevestigd, in welke vorm dan ook.

02. Offertes, prijzen en contractuele documenten

§1. In elk geval is een voorafgaande uitwisseling tussen de Onderneming en de Klant noodzakelijk. Aan het einde van deze periode zal het Bedrijf een offerte uitbrengen voor de gevraagde dienst(en) en/of voor het (de) te leveren product(en). Deze offerte is 30 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
§2. Elke wijziging die door de Klant wordt aangebracht nadat de offerte is ingediend, zal aanleiding geven tot een wijziging van de offerte en, indien van toepassing, van de kostprijs van de Dienst(en) en/of product(en).
§3. Elke wijziging, schrapping of toevoeging aan de contractuele voorwaarden moet schriftelijk gebeuren.
§4. Prijzen kunnen variëren om redenen waar het bedrijf geen invloed op heeft. In het geval van een prijsverhoging opgelegd door de leverancier, zal de Klant hiervan naar behoren op de hoogte worden gebracht. De klant heeft het recht om van de aankoop af te zien als de afwijking meer dan 20% bedraagt ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Als dit niet het geval is, heeft de Klant niet het recht om de aankoop te annuleren.
§5. De Klant kan akkoord gaan met de inhoud van de offerte: (i) door ondertekening van de offerte met de handgeschreven woorden “bon pour accord” en de datum van ondertekening; (ii) door bevestiging per e-mail.
§6. In elk geval kan de offerte ondertekend per post of per e-mail worden teruggestuurd, op voorwaarde dat het akkoord van de Klant op een zichtbare, herkenbare en ondubbelzinnige manier wordt vermeld.
§7. In het geval dat de offerte door de Onderneming langs elektronische weg is uitgebracht, bijvoorbeeld door de uitwisseling van e-mails, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat deze uitwisseling de contractuele relatie vormt en kan dienen als bewijs van het bestaan ervan.

03. Specificiteit van diensten

Om de Diensten efficiënt en optimaal te kunnen uitvoeren, verbindt de Klant zich ertoe om: (i) aan het Bedrijf de informatie en documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de genoemde Diensten; (ii) toegang te verlenen tot alle installaties, apparatuur en gebouwen waarop de diensten betrekking hebben; (iii) toestaan dat de Diensten geheel of gedeeltelijk worden gedelegeerd aan derden bij het contract waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, nadat het Bedrijf hierover specifieke informatie heeft verstrekt.

04. Betalingen

§1. Tenzij anders bepaald, zijn de facturen van het Bedrijf contant betaalbaar door overschrijving naar het adres dat op de factuur vermeld staat. Alle rechten en belastingen met betrekking tot de uitsluiting van het contract zijn voor rekening van de Klant.
§2. Zodra de betaling door de Klant is verricht, wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de offerte, onder dezelfde voorwaarden als vermeld in artikel 2.
§3. De factuur wordt door het Bedrijf per post of e-mail naar de Klant verzonden. Als de offerte per e-mail wordt verzonden, wordt deze verzonden naar het e-mailadres dat de Klant bij het ondertekenen van de offerte heeft opgegeven. De Onderneming is in geen geval aansprakelijk als het door de Klant opgegeven e-mailadres onjuist is.
§4. Bovendien moet de Klant het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen als het e-mailadres van de contactpersoon wordt gewijzigd. Er wordt geen extra betalingstermijn toegekend aan een Klant die heeft nagelaten om de wijziging van het e-mailadres voor het verzenden van de factuur of facturen door te geven.
§5. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag, zelfs gedeeltelijk, zal automatisch en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een interest van 10% per jaar opbrengen. Bij een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen wordt het factuurbedrag verhoogd met 15%, met een minimum van € 150,00, als conventionele en onherleidbare boeteclausule.
§6. Het eigendom van het verkochte product wordt pas overgedragen nadat volledige betaling is ontvangen. Voorafgaand hieraan blijft het product volledig eigendom van het Bedrijf, ook in het geval van gedeeltelijke betaling door de Klant.

05. Levering

§1. De Klant kiest een van de volgende leveringsmethoden: (i) levering door het Bedrijf, (ii) levering door een derde vervoerder, (iii) intrekking van de bestelling door de Klant. Op basis van de door de Klant gekozen leveringsmethode wordt een vast bedrag voor de leveringskosten toegevoegd aan het bedrag van de bestelling. Bovendien kan het Bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld als het de bestelling zelf niet levert. Als de Klant kiest voor levering door een vervoerder, worden de risico’s van het vervoer dus uitsluitend gedragen door de vervoerder, zodra de te leveren Bestelling bij de vervoerder is gedeponeerd. Als de Klant kiest voor persoonlijk afhalen, zijn de risico’s verbonden aan het transport voor rekening van de Klant zodra hij zijn bestelling in ontvangst neemt. In voorkomend geval kan het Bedrijf, in geval van schade aan de bestelde goederen als gevolg van transport en om redenen die niet aan het Bedrijf kunnen worden toegeschreven, in overleg met de Klant overeenkomen om de Bestelling van de Klant te vervangen. De doorlooptijd voor vervanging is gelijk aan de oorspronkelijke doorlooptijd voor levering van de bestelling, zoals hierboven vermeld.
§2. Levertijden worden slechts ter indicatie gegeven. Ze zijn op geen enkele manier bindend voor het bedrijf. Bij levering na deze datum heeft de Klant niet het recht om de verkoop als nietig te beschouwen of om welke schadevergoeding dan ook te eisen.

06. Verplichting van middelen

Het Bedrijf is alleen gebonden aan een middelenverbintenis tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Het Bedrijf verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Service of de Order uit te voeren. Het bedrijf is echter niet verplicht om middelen te gebruiken die niet in verhouding staan tot het te bereiken doel.

07. Beperking van aansprakelijkheid

§1. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een virus of een ander element dat de computerapparatuur van de Klant aantast of door toedoen van derden.
§2. De Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voor de Klant of derden als gevolg van onjuist gebruik van het gekochte product. Van de Klant wordt verwacht dat hij het product gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. In geen geval mag de Klant zich bezighouden met de commerciële activiteit van het doorverkopen of verhuren van de aangekochte producten. De activiteit die wordt uitgevoerd door het bedrijf is uitsluitend gericht op consumenten of professionals voor eigen gebruik.
§3. De Onderneming kan de Diensten alleen uitvoeren voor zover de Klant haar alle informatie heeft verstrekt die nodig is om de Diensten uit te voeren en niet heeft nagelaten informatie te verstrekken die het resultaat van de Diensten zou kunnen beïnvloeden.
§4. In het geval van een defect in de software, of in het geval van een defect in de verkochte producten en goederen, die toe te schrijven zijn aan het Bedrijf, zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf altijd beperkt zijn tot uitsluitend het verhelpen van de genoemde defecten, of tot de kosteloze vervanging van de betreffende goederen en producten, met uitsluiting van alle schadevergoedingen en rente ten gunste van de Klant.
§5. In geen geval is het Bedrijf verantwoordelijk voor afgelasting of uitstel van het Evenement om redenen buiten haar macht, zoals een gehele of gedeeltelijke staking door derden betrokken bij de relatie, natuurrampen of (risico op) terroristische aanslagen. In geval van een dergelijke gebeurtenis verbinden de Klant en de Onderneming zich ertoe een uitstel van de Diensten overeen te komen.

08. Garantie

§1. Vanaf de datum van levering biedt de Onderneming de Klant drie maanden garantie op de software die door de Onderneming is gemaakt en in het contract is opgenomen. Zodra deze periode is verstreken, doet de Klant afstand van het recht om een beroep te doen op de garantie voor verborgen gebreken.
§2. De Onderneming is niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding aan de Klant of aan derden voor de gevolgen van het gebruik van de software, hetzij in de vorm van directe of indirecte schade, persoonlijk letsel, schade aan andere zaken dan onze hardware, winstderving of winstderving, schade ontstaan of te ontstaan door aantasting of verlies van door de Klant vastgelegde gegevens.
§3. Omdat wij een tussenpersoon zijn, is de garantie voor goederen die door ons worden geleverd beperkt tot de garantie die door de fabrikant wordt geleverd. De kosten voor het vervoer en de verpakking van de goederen van de koper naar de wederverkoper en/of leverancier, de kosten voor het terugzenden van het apparaat naar de koper en eventuele schade aan het apparaat tijdens het vervoer van en naar de wederverkoper en/of leverancier zijn uitsluitend voor rekening van de koper.

09. Schadevergoeding in geval van annulering of inbreuk

§1. Elke begonnen en door de Klant geannuleerde Dienst is verschuldigd tot het bedrag van de eerder uitgevoerde Diensten.
§2. In geval van annulering van een Bestelling door de Klant, is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 20% van de waarde van de geannuleerde artikelen en tot betaling van alle kosten die het Bedrijf reeds heeft gemaakt voor de uitvoering van het contract vóór ontvangst van de kennisgeving van annulering. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving door het Bedrijf worden geëist.
§3. In het geval dat het Bedrijf de Bestelling annuleert om redenen buiten zijn macht (verdwijning van het bestelde product, faillissement van een leverancier, bijvoorbeeld en zonder uitputtend te zijn), verplicht het Bedrijf zich om een gelijkwaardig product aan de Klant aan te bieden. De klant is vrij om te accepteren of te weigeren.
§4. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren (bijvoorbeeld voor het maken van een werk) die in strijd is met de openbare orde en goede zeden.
§5. In het geval van inbreuken op deze verkoopvoorwaarden of als de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt de Onderneming zich het recht voor om het contract schriftelijk te beëindigen. In dit geval behoudt het Bedrijf zijn rechten op compensatie, in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 4. Betalingsgegevens.

10. Vertrouwelijkheid

§1. Vertrouwelijke gegevens van zowel de Klant als het Bedrijf en van derden die betrokken zijn bij de contractuele relatie, die op welke manier dan ook worden verzameld, met name via e-mail, mondelinge uitwisseling en alle toekomstige informatie, zijn uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van het contract en voor communicatie tussen de partijen. Ze zullen niet worden gecommuniceerd of overgedragen aan derden zonder de toestemming van de Partijen.
§2. Zowel de Onderneming als de Klant zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie te respecteren en deze alleen te gebruiken voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectieve verplichtingen.
§3. In geval van niet-naleving van dit vertrouwelijkheidsprincipe kunnen zowel de Onderneming als de Klant van de beschuldigde partij een vergoeding eisen voor de geleden schade.

11. Intellectuele eigendomsrechten

§1. De volledige inhoud van de website van het bedrijf is eigendom van het bedrijf. Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Als zodanig mogen ze niet zonder toestemming van het Bedrijf, de eigenaar van de website, worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt voor andere doeleinden dan die welke aan de Klant kunnen worden toegeschreven.
§2. Het Bedrijf kan de compatibiliteit van de website met door de Klant gebruikte computerhardware of -software niet garanderen.
§3. Alle elementen die door de Onderneming worden geproduceerd en aan de Klant worden geleverd, vallen onder de wetgeving inzake intellectuele eigendom en meer bepaald inzake auteursrecht. De Onderneming geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming om deze te gebruiken in het kader en binnen de grenzen van de Diensten en voor de doeleinden die verband houden met de uitvoering ervan. Voor elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot reproductie of communicatie aan derden, is de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf vereist, dat, indien van toepassing, betaling van het auteursrecht kan eisen.

12. Persoonlijke gegevens

§1. Alle persoonsgegevens betreffende de Klant zoals gedefinieerd door de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (RGPD) worden verwerkt in overeenstemming met deze Verordening. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen voor de goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen en worden in geen geval doorgegeven aan derden voor andere doeleinden. Het bedrijf bewaart de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, ECB-nummer op basis van de contractuele relatie die voortvloeit uit uw bestelling en op basis van ons legitieme belang om zaken te doen. U vindt een meer volledig overzicht van ons gegevensverwerkingsbeleid op onze bedrijfswebsite.
§2. De Klant heeft de mogelijkheid om: (i) op eenvoudig verzoek kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, om ernstige en legitieme redenen, tenzij een dergelijk bezwaar de goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen onmogelijk maakt; (ii) gratis toegang te krijgen tot de gegevens die het Bedrijf over hem/haar bewaart en de rectificatie te verkrijgen van gegevens die onvolledig, onjuist of irrelevant zijn; (iii) verzoeken om verwijdering van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben bij het Bedrijf, op voorwaarde dat het Bedrijf niet verplicht is om de gegevens te bewaren vanwege een wettelijke verplichting; (iv) de overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens in het bezit van het Bedrijf aan een derde partij verzoeken; (v) te allen tijde, indien van toepassing, zijn toestemming voor de verwerking van uitsluitend op toestemming gebaseerde gegevens intrekken.
§3. Verzoeken met betrekking tot het bovenstaande moeten schriftelijk per post naar het hoofdkantoor van het bedrijf worden gestuurd of per e-mail naar info@netbee.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken? In dat geval nodigen we je uit om eerst contact met ons op te nemen. U kunt dan contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
§4. Het Bedrijf kan persoonlijke informatie aan derden verstrekken op verzoek van een autoriteit die wettelijk bevoegd is om een dergelijk verzoek te doen. Het bedrijf mag ze ook openbaar maken als een dergelijke openbaarmaking te goeder trouw vereist is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om zijn rechten of eigendom te beschermen of te verdedigen.

13. Getuigenissenverzameling

§1. De Diensten die door de Onderneming worden uitgevoerd voor rekening van de Klant kunnen op elk moment door de Onderneming worden gebruikt voor referentiedoeleinden, op anonieme wijze. De Vennootschap verbindt zich ertoe de toestemming van de Klant te verkrijgen voor referenties waarin de gegevens van de Klant uitdrukkelijk worden vermeld.
§2. De Onderneming kan de Klant verzoeken om een schriftelijke, mondelinge of visuele getuigenis te geven over de uitvoering van de Diensten en het effect daarvan op de Klant persoonlijk. Het staat de Klant te allen tijde vrij om te weigeren dergelijk bewijs te leveren. Als hij accepteert, zal het bedrijf hem vragen om zijn formele toestemming schriftelijk te geven. Getuigenissen die door het Bedrijf worden verzameld, kunnen worden gebruikt voor documentatie- of referentiedoeleinden.

14. Vorderingen

§1. Elke vordering van de Klant, met uitzondering van die welke in een Artikel kunnen worden vermeld, moet schriftelijk, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, worden ingediend uiterlijk 8 dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering. Het bedrijf verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke schikking te vinden die geschikt is voor alle partijen.
§2. Het bedrijf accepteert geen terugzending van goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het indienen van een klacht, ongeacht het onderwerp, geeft de koper niet het recht om vervallen betalingen op te schorten.

15. Nietigheid

De ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden heeft op geen enkele wijze invloed op de geldigheid van deze algemene voorwaarden als geheel. Indien een clausule nietig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe een clausule van gelijke strekking af te sluiten en op te nemen in deze algemene voorwaarden.

16. Toepassing van Belgisch recht

Deze algemene voorwaarden en alle geschillen over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.

17. Geschillenbeslechting en bevoegde rechtbanken

In geval van een geschil wordt de voorkeur gegeven aan bemiddeling tussen het Bedrijf en de Klant. Daartoe verbinden de partijen zich ertoe deel te nemen aan minstens één bemiddelingsbijeenkomst georganiseerd door een bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Indien na deze vergadering geen overeenstemming mogelijk blijkt, zijn de bevoegde rechtbanken die van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank.